DEM logo

O projektu

Izgradnja vetrnih elektrarn je državnega pomena, ko govorimo o oskrbi z električno energijo. Vetrna energija predstavlja alternativo fosilnim gorivom in omogoča postopen prehod k čistejši obnovljivi energiji.

Vetrna elektrarna Paški Kozjak predvideva postavitev štirih vetrnih agregatov nazivne moči vsakega do 3,5 MW oziroma skupaj do 13,5 MW. Trije vetrni agregati so predvideni v občini Vitanje, en pa na meji občin Vitanje in Mislinja, blizu občine Dobrna. Vetrni agregati bodo povezani z 20 kV kablovodom na predvideno razdelilno postajo PVE Paški Kozjak, od tam pa z dvema 20 kV kablovodoma na srednje napetostne zbiralnice v RTP 110/20 kV Trnovlje.

Časovnica projekta

  • 1 Pobuda za državno prostorsko načrtovanje
  • 2 Analiza smernic in sklep vlade o izvedbi DPN
  • 3 Utemeljitev predlagane rešitve z osnutkom uredbe
  • 4 Javna objava
  • 5 Izdelava dodatnih strokovnih podlag
  • 6 Predlog DPN
  • 7 Javna objava (odziv NUP) uskladitev rešitev
  • 8 Sprejem DPN

Vetrna energija je okolju prijazna energija.

Nameščene bodo vetrne turbine nove generacije, tehnološko zelo izpopolnjene, tako glede okoljskih vplivov, kot glede izkoristka. V fazi pobude tip vetrnih agregatov še ni določen. Vsak vetrni agregat bo sestavljen iz temelja premera približno 25 metrov in stolpa višine med 110 in 140 metri, na katerega se namesti turbina z generatorjem in vso potrebno elektroniko. Premer rotorja bo med 125 in 145 metri.

Video simulacija

Simulacije različnih pogledov

Bližina cerkve sv. Vid

Lokacija pogleda: Bližina cerkve sv. Vid

Brezen

Lokacija pogleda: Brezen

Dobrna

Lokacija pogleda: Dobrna

Pakikozjak Paka

Lokacija pogleda: Paka

Pakikozjak Noordungcenter

Lokacija pogleda: Noordung Center

Pakikozjak Pakikozjak

Lokacija pogleda: Paški Kozjak

Pakikozjak Strmecnaddobrno

Lokacija pogleda: Strmec nad Dobrno

Pakikozjak Spodnjidoli

Lokacija pogleda: Spodnji Dolič

Za vsako stojišče bo treba zgraditi dostopno cesto in plato za montažo, ki se po končani montaži ustrezno sanira (zatravi in zasadi).

Vsa stojišča vetrnih agregatov bodo v gozdu. Zaradi čim manjših posegov v prostor je v času gradnje predviden samo en urejen gradbiščni prostor s pisarnami, garderobami, deponijami, … Potrebna velikost je ocenjena na 50 x 20 metrov. Trajna izguba gozda se meri v velikosti temeljev vetrnice, kar pomeni radij približno 25 metrov in površina novih cest. Ob koncu gradnje vetrnega polja bodo temelji zasuti, površina tal pa sanirana in ponovno zatravljena. Sanirana bodo tudi vsa druga v času gradnje začasno uporabljena zemljišča.

Datoteka

Ostali projekti

Panorama Dandelion Hand Dandelion Closeup
Panorama
1.
Lokacija: Ojstrica Predviden pričetek obratovanja: 2023
Dandelion Hand
2.
Lokacija: Paški Kozjak Predviden pričetek obratovanja: 2025
Dandelion Closeup
3.
Lokacija: Rogatec Predviden pričetek obratovanja: 2023